ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริการของ U2Deal คือ การนำเสนอสินค้าและบริการในราคาพิเศษ ผ่านรูปแบบของคูปอง ซึ่งได้คัดเลือกมาจากร้านค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ โดยผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อคูปองของสินค้าและบริการต่างๆ ที่สนใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

www.U2Deal.com ขอให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้ออ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน หากผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ ได้เข้าใช้งานและดูข้อมูลในเว็บไซด์นี้ U2Deal จะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการและมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กำหนดไว้นี้

สมาชิกภาพ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อจะสามารถมีบัญชีการใช้งานเพียงบัญชีเดียว กรณี U2Deal มีการจัดโปรโมชั่น การซื้อดีลหรือรางวัลพิเศษต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นภายใต้ชื่อบัญชีของตนเพียงแค่บัญชีเดียว U2Deal สงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การรับโปรโมชั่น การซื้อดีล หรือการให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ  และผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้ออาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ มีโทษปรับตามกฎหมายอาญา   หาก U2Deal ตรวจสอบแล้วมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ  สมัครบัญชีผู้ใช้งานซ้ำซ้อน ด้วยหลายชื่อ หรือหลายอีเมล์ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ U2Deal ทั้งนี้ U2Deal ไม่จำต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบแต่อย่างใด

U2Deal ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที หากทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่สมาชิกได้แจ้งให้แก่ U2Deal เป็นข้อความเท็จที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อ U2Deal หรือบุคคลอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย

กรณีที่ผู้ซื้อมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองสามารถแจ้งความจำนงค์ ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อ ซื้อคูปองจากเว็บไซต์ U2Deal มาได้ที่ www.U2Deal.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อได้ให้หรือผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของU2Deal ซึ่งU2Dealจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน U2Dealขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ( Copyright )
www.U2Deal.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ ทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมด ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายและเป็นลิขสิทธิ์ของ www.U2Deal.com แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดทำการ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ จากลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.U2Deal.com ไม่ว่ากรณีใดๆ U2Dealจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันทีกรณีที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซด์ U2Deal ไปยังเว็บไซต์อื่น ต้องได้รับการอนุญาตจาก U2Deal เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร ( Disclaimer Policy )
การนำเสนอข้อมูล รูปภาพ บทความ ความเห็นหรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการนำเสนอข้อมูล เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นU2Dealจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล รูปภาพ บทความ ความเห็นหรือข้อความอื่นใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลจากทุกแหล่งที่อ้างถึงซึ่งU2Dealอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซด์อื่น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างU2Deal เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์และบุคคลภายนอก U2Dealขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     ข้อมูลบนเว็บไซด์ เป็นการแสดงข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อต้องพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ ยอมรับความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลบนเว็บไซด์เอง หากผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อพบข้อผิดพลาดใดๆบนเว็บไซด์ สามารถติดต่อกลับยังU2Dealเพื่อแก้ไขได้

การแสดงความคิดเห็น ต่อดีลหรือโปรโมชั่นของร้านค้า
U2Deal ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่ามีลักษณะดังนี้:-
   - ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
   - การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
   - ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ U2Deal หรือบุคคลที่สาม

ข้อห้ามและบทลงโทษ
การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของตน รวมถึงการใช้งานภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อของตนด้วย ผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้บริการ/ผู้ซื้อจะไม่ทำให้U2Deal (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิด ขึ้นด้วย

เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลใดๆ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า